Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku.

Mezi kritická místa můžeme dále řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace - místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

Rychlé odkazy:        Vodní plochy a nádrže       Místa omezující odtok       Ohrožené objekty

V části Dolní Přím (i v ostatních částech) za kritická místa považujeme odtokové trasy splachů po komunikacích i mimo ně. V případě nastání bleskové povodně je nutné, aby tyto splachové trasy byly bez problémů průtočné a nezpůsobovaly zanášení kanalizace nebo poškození komunikací. Kamenný most západně od obce je dostatečně kapacitní, avšak je vhodné kontrolovat průtočnost v jeho blízkosti z důvodu možného zachycení splavovaných předmětů a hrozícího poškození mostní konstrukce. Činnost v čistírně odpadních vod v případě navýšení přitékající vody probíhá dle provozního řádu.

V části Nový přím za kritická místa označíme objekty na levém břehu Radostovského p., kde hrozí nejprve zaplavení zahrad a sklepů a při výrazně zvýšených průtocích také samotných objektů. Situace může být zhoršena vlivem zanedbaného a neudržovaného koryta potoka a také vlivem splavitelných předmětů v blízkosti toku. V této lokalitě se nachází jeden most na nezpevněné polní cestě, kde hrozí zachycování předmětů a poškození mostní konstrukce (na mostě je umístěn hlásný profil a hladinoměrné čidlo) a dále několik drobných lávek pro pěší. V této části toku je nutné zabezpečovat průtočnost a udržovat koryto toku i okolí toku bez závad, které mohou negativně ovlivnit povodňovou situaci.