V části Dolní Přím představuje největší ohrožení z hlediska povodní blesková povodeň vyvolaná intenzivní srážkovou činností. Oblast je spádována, zjednodušeně řečeno, od východu k západu a do kanalizace jsou svedeny některé svodnice. To může, v případě přeplnění kapacity, způsobovat vyvěrání vody na povrch a spolu se silným deštěm ohrozit lokality mimo vodní toky. Západně a jihozápadně od obecního úřadu u čerpací stanice a čističky odpadních vod se nachází soutok odlehčovacího náhona a vodoteče kolem ČOV. Oba toky se vlévají do Radostovského p. a nepředstavují výrazné ohrožení pro zastavěné území obce.

V části Nový Přím je Radostovský potok přemostěn na nezpevněné cestě a níže podél toku se na levém břehu nachází zástavba – ta je ohrožena přirozenou povodní způsobenou rozlivem potoka.

V částech Probluz, Jehlice, Horní Přím a drobné části Bor není předpokládáno nebezpečí vzniku rozsáhlé povodně. Komplikace zde mohou způsobit pouze bleskové povodně způsobené velmi silnými srážkami.

V několika částech jsou situována taktéž drobné vodní díla – vznik zvláštní povodně je vysoce nepravděpodobný, avšak odtoky a přítoky těchto vodních děl mohou být zdrojem ohrožení.

Rychlé odkazy:        Záplavové území          Vodní plochy a nádrže      Místa omezující odtok