Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku.

Mezi kritická místa můžeme dále řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace – místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

Na toku Roketnice, budeme-li postupovat ve směru jejího toku, je prvním kritickým místem mostek severně od zastavěného území – na tomto mostku je zřízen hlásný profil. V případě zvýšených průtoků nemusí mostek kapacitně dostačovat, může dojít k přelití hrany mostku, zadržování naplavenin a vymílání břehů v jeho blízkosti. V případě výrazně zvýšených průtoků může dojít vlivem proudící vody k jeho poškození případně i ke zhroucení. Je zde třeba zajišťovat dostatečný odtok pod tělesem mostku.

Obdobný problém nastává v případě mostku směrem na Šlapanice. I zde je třeba dbát zvýšené pozornosti a zabezpečovat průtočnost pod mostkem.

místa omezující odtok

Na toku Rokytenky za kritické místo považujeme ještě zahrádky na levém břehu v centrální části obce. V případě vyšších průtoků zde dochází k rozlivu říčky. Je třeba dbát na to, aby voda mohla z území plynule odtékat, netvořila jezera, netlačila se do nemovitostí a volně nesplavovala žádné předměty.

Na toku Romzy je třeba upozornit na da mostky – první se nachází u sběrných surovin na ulici Za Humny a druhý na hlavní komunikaci v obci Na Návsí. Opět zde existuje riziko hromadění naplavenin, snížení průtočnosti, poškození těles mostků atd. U mostku na ulici Za Humny existuje ještě vyšší riziko hromadění naplavenin, neboť mostek podpírá ještě středový pilíř zapuštěný v toku Romzy.

Taktéž oblast mezi těmito mostky lze označit za kritickou, neboť zde dochází k častému vybřežování Romzy mimo své koryto a zaplavování sportoviště a blízkých nemovitostí.

místa omezující odtok - Romza

Za kritické místo lze označit i nádrž Grunty. V případě intenzivních dlouhotrvajících srážek nádrž nemusí kapacitně dostačovat a i při manipulaci dle manipulačního řádu může dojít k situaci, kdy přítok do nádrže je vyšší než odtok z ní. V tu chvíli hrozí několik situací – zadržování nečistot v odtokových tělesech a tím se zvyšující hrozba jejich poškození; nekontrolovatelný odtok přes bezpečnostní přepady; nekontrolovatelný odtok přes samotné těleso hráze, čímž se opět zvyšuje hrozba poškození nebo dokonce protržení hráze a tím i vzniku zvláštní povodně; naplnění nádrže přes její maximální hodnotu a protržení hráze. Teoretický rozliv může způsobit zatopení komunikací, nemovitostí a další komplikace.