Katastrální území obce Jiříkovice je z hlediska povodňové problematiky ohroženo z několika zdrojů. Nejvíce ohrožujícím je tok Roketnice, tvořící západní hranici katastrálního území obce a odvodňující rozsáhlé území severně od obce. Nejčastější příčinou povodní na Roketnici jsou letní intenzivní přívalové srážky, dlouhotrvající deště nebo jarní tání. Koryto říčky je v obci zpevněné pouze místy. V případě intenzivních nebo dlouhotrvajících srážek by koryto nemuselo kapacitně pojmout množství protékající vody, která se nasbírá na okolních svazích a v drobných přítocích a hrozí tedy rozlití toku mimo břehy a ohrožení zdraví a života obyvatel a poškození majetku zejména přilehlých komunikací a nemovitostí.

K toku Roketnice se v zastavěné oblasti z východu přidává ještě drobný přítok Romza. Tento drobný tok pramení na území sousedních Blažovic, přesto může způsobit komplikace na katastrálním území Jiříkovic zejména kvůli nízkým břehům a bezprostřední blízkosti nemovitostí. K toku Romzy se ještě přidávají splachy z blízkých polí a luk.

Další zdroj ohrožení lze spatřovat ve vodní nádrži Grunty, která absorbuje vodu z jihovýchodu ze svahů, luk a polí. Odtékající vodoteč z nádrže podtéká železniční trať a vlévá se do Roketnice na jih od zastavěného území obce.