Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku.

Mezi kritická místa můžeme dále řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace – místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

Rychlé odkazy:       Záplavové území      Vodní díla       Místa omezující odtokové poměry      Ohrožené objekty

Kritická místa na katastrálním území obce Nové Město:

  • Mostek přes vodoteč u hřbitova – tento mostek, na němž je umístěn i hlásný profil kategorie C, je mírně poškozen a při zvýšeném průtoku, případně při zadržení naplavovaných předmětů, může způsobovat komplikace u benzínové pumpy (vzdálené 50 m) a podjezdu pod železniční tratí (přímá komunikace do obce Písek).
  • Benzínová pumpa – popis ohrožení výše
  • Podjezd pod železniční tratí – zde může dojít k zaplavení podjezdu buď způsobené zvýšeného průtoku v blízké vodoteči nebo pouze intenzivními nebo dlouhotrvajícími srážkami a splachem (podjezd je umístěn nízko pod úrovní okolního terénu). Zaplavení podjezdu způsobí dopravní komplikace, ale především může ohrozit dopravní prostředky v případě nedostatečného označení kritického místa v případě zaplavení.
  • Hasičská nádrž a nemovitosti v její bezprostřední blízkosti (domy č. p. 126, 102, 21, 31, 17) – v případě, že nádrž nebude schopna pojmout přitékající vodu (příp. při ucpání bezpečnostního přepadu) může dojít k vybřežení vody z vodního díla a zaplavení okolních nemovitostí.