Katastrální území obce Nové Město je ohroženo několika zdroji. V zastavěné části katastrálního území jde jednak o bezejmenný tok ve východní část obce a dále také vodoteč napájející hasičskou nádrž v centrální části obce ústící bezpečnostním přepadem do zatrubnění kanalizace. První jmenovaný drobný bezejmenný tok koncentruje vodu stékající z polí a luk a také z komunikace č. 36 východně od obce, podtéká další dvě místní komunikace i železniční trať a severně od obce se vlévá do Starovodského potoka. Tento toh je ohrožující pro infrastrukturu obce zejména při intenzivních nebo dlouhotrvajících srážkách. Druhá zmíněná vodoteč, která taktéž koncentrující vodu z luk a polí není ohrožující sama o sobě, avšak při naplnění hasičské nádrže nemá voda kam odtékat a je potenciálním zdrojem ohrožení.

Dalším ohrožujícím vodním tokem je Starovodský Potok protínající katastrální území obce severně od zastavěné části a železniční tratě. Rozvodnění jeho toku může výrazně znesnadnit nebo úplně zamezit dostupnost do oblastí Ostrov a Luhy.

Největší část katastrálního území je však ohrožena tokem řek Bystřice a Cidliny. Jedná se zejména o výše již zmiňované oblasti Ostrov a Luhy. Zejména mokřadná oblast Luhy, kde se nachází Chlumecká bažantnice a která je protkaná velkým množstvím drobných toků a potoků se nachází velmi nízko nad hladinou obou ohrožujících toků. V případě zvýšení hladiny toků vlivem intenzivních nebo dlouhotrvajících dešťů (v extrémním případě i způsobené zvláštní povodní)je tato oblast intenzivně ohrožena.

Rychlé odkazy:       Vodní díla       Místa omezující odtokové poměry