Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku.

Mezi kritická místa můžeme dále řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace - místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

Rychlé odkazy:        Vodní plochy a nádrže        Místa omezující odtok        Ohrožené objekty      Bleskové povodně

Pro přehlednější vymezení kritických míst rozdělíme jednotlivé zdroje ohrožení dle územního působení:

1) Vodoteče odvodňující oblast SZ od obce (odlehčovací náhon od Práchně) a část splachů ze strání na severu

Tyto drobné toky splavují stráně severně a severozápadně od obce a přidávají se k toku Okrouhlického (Skalického) potoka v části Zadní Okrouhlá. V případě intenzivních nebo dlouhotrvajících srážek splachy rychle naplní koryto odvodňovacího odlehčovacího kanálu a tím by došlo k nekontrolovatelnému odtoku směrem k zastavěné části Zadní Okrouhlá. Splachy na stráni nemají žádnou přirozenou překážku a voda se zde nestačí vsakovat. Efektivní překážkou pro svedení splachů mimo koryto je lesní cesta odbočující na jihozápad z komunikace I/13 (V odbočce je umístěna závora zabraňující volný průjezd vozidel). Pod cestou se nacházejí četné propustky, které splachy převádějí na území, kde není možno vodu zpomalit. V případě srážek iniciujících povodeň je nutné kvůli ochraně hustě zastavěného území svést vody podél cesty směrem na jih ke korytu Okrouhlického (Skalického) potoka: z tohoto důvodu se jako nejvhodnější řešení jeví využití umělých hradících prvků na několika propustcích na komunikace I/13 a dále především na lesní cestě. Díky odklonění velkého množství splachů (instalace cca deseti hradících prvků) bude koryto odlehčovacího kanálu mít dostatečný zadržovací prostor na případné další splachy.

Pozn. V případě zahrazení propustků pod komunikací I/13 může dojít ke vzniku lagun a především k přelivu silnice – v tom případě je nutné omezit dopravu po této komunikaci po komunikaci s nadřízenou ORP Nový Bor a složkami IZS.

V blízkosti popisovaných vodotečí tak v případě odklonění zůstává kritickou lokalita pod dvěma úvozovými cestami vedoucími po svahu, které se stanou koryty v případě splachů a ohrožují majetek a zdraví obyvatel na SZ cípu zastavěného území. Na křižovatce úvozových cest (křižovatka opatřena uzamykatelnou závorou) se také často nachází volně ložené dřevo, které může zadržovat splaveniny, odklánět splachy a dál negativně ovlivňovat tuto lokální povodeň. Při povodňových situacích v minulosti byly ohroženy následující objekty: č. p. 57, č. p. 58, č. p. 174, č. p. 146 (a některé objekty těmto blízké - Prácheňská).

2) Vodoteče odvodňující oblast S od obce (zdrojové toky u hasičské nádrže) a lokalita pod vodárnou

Tyto vodoteče odvodňují stráně severně od zastavěného území, dvě východní jsou mimo povodně velmi mírné. Na vodotečích napájejících hasičskou nádrž může dojít k omezení odtokových poměrů vlivem ucpání propustí nad nádrží. V blízkosti nádrže jsou trasy toků vedeny přes soukromé pozemky (včetně propustků a místy i zatrubnění). Případný rozliv zde ohrožuje oblast v blízkosti objektů ev. č. 26, 27, 31, 32 a 34, č. p. 154, 137 (levý břeh).

Nádrž sama o sobě je betonová a v dobrém stavu. Odtok je řešen přes bezpečnostní přepad i prostřednictvím požeráku. Zvláštní povodeň je krajně nepravděpodobná.

Svahové splachy v této oblasti nejsou tak intenzivní, avšak v případě jejich nastání je odtok mimo trasy vodotečí koncentrován také na úvozové cestě a v přilehlé strouze. Na této cestě se místy objevuje uskladněné dřevo, které může negativně ovlivnit průběh povodně (jako tomu bylo v r. 2013). Před vyústěním splachů do zastavěné části území je zbudován drobný improvizovaný val, který odklání část vod.

Východně od úvozové cesty se vedou ještě dvě další vodoteče (pod vodárnou), jež jsou místy zatrubněné a dostatečně kapacitní. Tyto vodoteče dříve ohrožovali severní a severovýchodní zastavěnou část obce, díky svedení hlavních splachů mimo zastavěné území je riziko výrazně sníženo. V minulosti byly ohroženy následující objekty: č. p. 87, 72, 71, 70, 67, 68, 16, 17, 15, 14, 85, 109 a 101.

Oblast soutoku těchto toků je v případě povodně taktéž kritickým místem. V minulosti byly rozlivem v oblasti soutoku ohroženy objekty č. p. 89 a 100. V případě výrazného zvýšení hladiny může dojít i k přelivu přes silnici a dalším lokálním rozlivům. Až po soutok s Okrouhlickým (Skalickým potokem) zde hrozí lokální vybřežování toků, splachy po cestách a komunikacích (ohrožené objekty č. p. 34 a 73 –ohroženy rozlivem Okrouhlického p.) a ojediněle i vyvěrání spodní vody z kanalizace. Těsně před soutokem je umístěn mimo koryto zúžený odtokový kanál vedle komunikace – kanál nemá dostatečnou kapacitu, což zapříčiňuje lokální rozlivy v blízkosti objektu č. p 119.

3) Vodoteč odvodňující oblast nad Arnultovicemi

V této oblasti se projevují částečně splachy ze svahů v oblasti vodárny (včetně extravilánových splachů odkloněných příkopem) a dále vody koncentrované na stráních nad Arnultovicemi. V zastavěné části obce Okrouhlá lze za kritické místo označit most se sníženým profilem a navazující zatrubnění. Může zde dojít k hromadění naplavenin, omezování odtokových poměrů a následným lokálním rozlivům. Ty mohou ohrozit zdraví a majetek obyvatel (ohroženy jsou nemovitosti položené nízko nad reliéfem toku – č. p. 145).

Další splachy (odvodnění hlavní silnice, svahové splachy) jsou koncentrovány v korytě podél zavřené komunikace vedoucí jihozápadně ve směru na Skalici u České Lípy. Je zde strouha podél silnice, která se v případě zvýšených průtoků neustále prohlubuje a podemílá své břehy. Vlivem podemílání a následného sesuvu byla na levém břehu poškozena stavební konstrukce sloupu vysokého napětí (důvod uzavření komunikace). Vodoteč není ohrožující pro zastavěné území obce Okrouhlá, nicméně může výrazně ovlivnit povodňovou situaci v obci Skalice u České Lípy níže.

4) Okrouhlický (Skalický) potok

Okrouhlický (Skalický) potok pramení na katastrálním území Kamenického Šenova (v části Prácheň). Díky splachům sváděným do jeho koryta (levý břeh) odlehčovacím korytem vedeným podél lesní cesty, popisováno v bodu 1), výrazně navýší svou hladinu před vtokem do zastavěného území obce. Tok dále splavuje rozsáhlé zemědělské pozemky (několik desítek hektarů, prudká svažitost) pod Čečkou (někdy též Češka). Rozlivové plochy na levém břehu, které by mohly být využity ke zmírnění důsledku vysoké vody, jsou místy zamezeny valem, tím pádem nemají kýžený efekt.

V případě intenzivních nebo dlouhotrvajících dešťů se výrazně navýší hladina toku a vzhledem ke skutečnosti, že splachy z vrchu Čečka nemají žádnou přirozenou překážku, dojde k zaplavení lokality Zadní Okrouhlá (v blízkosti soutoku s vodotečí odvodňující stráně SZ od obce). Ke zmírnění důsledků splachů byl v blízkosti mostku zbudován odkláněcí val. Nejčastěji je zaplavena a výrazně poškozena komunikace na pravém břehu toku, voda ohrožuje a zaplavuje objekty ev. č. 1, 2, 4, 18, 44 a některé další. Kritickými místy na toku jsou mosty (a některé lávky na soukromých pozemcích), kde se mohou zadržovat splavované nečistoty a dojít k omezování odtoku.

Rozvodněný tok dále pokračuje a rozlévá se níže i na levý břeh (v současnosti umístěny stavební parcely 107/1 – 107/10 v bezprostřední blízkosti toku – ohroženy povodní). Na pravém břehu jsou zaplavovány pozemky na parc. č. 218/6 a 218/7. V blízkosti soutoku s vodotečemi ze severu jsou ohroženy rozlivem objekty č. p. 34 a 73 a níže i č. p. 117. Most v blízkosti objektu č. p. 117 taktéž vnímáme jako kritické místo. Po toku níže byl v minulosti rozlivem ohrožen i objekt č. p. 39 na pravém břehu. Níže dochází k neškodnému rozlivu, komplikace nastávají na dvou mostcích, které nejsou kapacitně dostačují pro extrémní průtoky.