Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku.

Mezi kritická místa můžeme dále řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace - místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

Rychlé odkazy:       Ohrožené objekty     Vodní plochy a vodní díla       Místa omezující odtok      Záplavové území        Bleskové povodně

Budeme-li postupovat ve směru toku Rokytné, pak hned v blízkosti kamenolomu je několik objektů, kde v případě výrazného zvýšení hladiny může dojít k zaplavení. Nejedná se však o kritická místa v klasickém slova smyslu. Níže po toku u splavu je na levém břehu stavidlem odkloněna část toku jako náhon k blízkému mlýnu. Na manipulačním zařízení je nutné dbát na zabezpečení průtočnosti a se samotným zařízením je nutné nakládat dle manipulačního řádu. Objekty č. p. 2 a 3 (mlýn) jsou ovlivněny průtokem v náhonu. Přes koryto náhonu je pokladena betonová lávka, na pravém břehu je další hradítko/stavidlo, kterým se náhon přepouští do drobného vodního dílka resp. do koryta Rokytné. Naproti zmíněnému stavidlu je propustek pod hlavní komunikací, kterou zde podtéká drobná vodoteč ze stráně na severu. Na všech těchto objektech je nutné zabezpečovat průtočnost a zamezovat zadržování splavenin.

Níže po toku se Rokytná dostává do bezprostřední blízkosti komunikace II/361. V případě výrazného zvýšení hladiny existuje možnost rozlivu na komunikaci – v tom případě je nutné omezit dopravu a udržovat bezpečnost na silnici (v extrémním případě komunikaci zavřít a vyznačit objízdné trasy).

Zastavěné území obce Příšťpo lemuje Rokytná na západě, jihozápadě a jihu obce. Na levém břehu obce se nachází cca 15 objektů v záplavovém území Q100. Tyto objekty jsou reálně ohrožené (vycházíme z historických povodní) a nejvhodnější protipovodňovým nástrojem by byla individuální ochrana objektů (protipovodňové hrazení, pytle, jiný druh zabezpečení). Objekty jsou uvedeny v samostatné kapitole.

Od hlavní linie toku se ještě odklání na pravém břehu rameno, které podtéká silnici II/361 a vrací se zpět do koryta. Mosty na toku jsou dostatečně kapacitní, přesto je nutné monitorovat situaci v jejich blízkosti a zabezpečovat průtočnost.

Mimo hlavní tok přitéká k obci dvojice vodotečí ze severu (severovýchodu). Na jedné z vodotečí jsou zřízena vodní díla Strážnice. Na těchto vodních dílech je opět nutný monitoring a kontrola odtoku. V zastavěné části obce jsou vodoteče četně přemostěny, vedeny v poměrně úzkém regulovaném korytě a částečně svedeny do kanalizace. Ústí do Rokytné na levém břehu pod silničním mostem. Kritickými místy na vodotečích jsou lávky a mosty.