Mezi kritická místa řadíme ta, která nějakým způsobem mohou snižovat průtočná množství nebo vytvářet překážky v tocích. Dále mezi ně řadíme místa, kterým je při povodni nutno věnovat zvýšenou pozornost tak, aby v těchto místech nedocházelo k ucpávání, či zde nevznikaly místa ohrožující životy či majetky obyvatel.

Kritická místa v souvislosti s přirozenými povodněmi na tocích se v obci Stará Paka nacházejí zpravidla v bezprostřední blízkosti toku v místech s nízkým neregulovaným břehem – zde je zvýšená hrozba rozlivu mimo běžné koryto směrem k zástavbě a na místní komunikace.

Budeme-li postupovat ve směru toku Rokytka, tak prvním kritickým místem je levý břeh směrem k ulici U Splavu – navýšení hladiny způsobuje rozliv na zahrady, do sklepů a směrem k sídlům (zabezpečit před povodní přilehlé objekty). Pozn. č. p. 74, 75, 76, 77, 71, 51, 52, 338. Níže po toku totéž platí o ulici Anny Mlejnkové – č. p. 24 a 38.

Další kritickou oblastí jsou ulice Za Kanálem a Josefa Kováře – převážně levý břeh, místy i pravý břeh při navýšení hladiny kapacitně nedostačují a dochází zde k rozlivu mimo běžné koryto. Situace je zde navíc komplikována lokálními splachy ze svahů západně od lokality (zabezpečit před povodní přilehlé objekty, omezit průjezd po zaplavených komunikacích, zabezpečovat průtok pod mostními tělesy, usměrňovat případné splachy směrem do vodního toku).

Před soutokem s Oleškou tok Rokytka na pravém břehu přijímá ještě jeden bezejmenný přítok z části Letná (soutok je částečně zatrubněn) – v případě intenzivních srážek a následných bleskových povodní může dojít na křižovatce ulic Sokolská a Letná k rozlivu vody vlivem nedostačující kapacity odtokového kanálu nebo částečného přeplnění v zúžení při podtoku komunikací (omezit průjezd po zaplavených komunikacích, zabezpečovat průtok pod komunikacemi, odčerpávat případně usměrňovat rozlivy na silnici).

Kritickým místem je i lokalita soutoku toků Rokytka a Oleška – jednak zde při souběhu navýšení hladin na obou tocích dochází k rozlivu k sídlům (Pozn. č. p. 23, 24, 25, 116, 117, 118, ev. č. 59). Dále se zde na Olešce nachází stavidlo pro regulaci hladiny – zde může docházet k zadržování spláví a omezování průtoku; kritickým bodem je i samotná manipulace – při nešetrné manipulaci může dojít ke zhoršení povodňové situace (zodpovědná osoba podniku PLA). Dále se zde na pravém břehu Olešky před soutokem odklání od hlavního toku náhon (oblast mezi náhonem a hlavními toky je velmi kritická), který je značně zanešený a průtočnost omezená, mimo to se na náhonu nachází několik zanesených hradítek, které ještě zhoršují stav v náhonu (včasná manipulace na stavidlech dle manipulačního řádu, zabezpečovat průtok v náhonu, zabezpečit před povodní přilehlé objekty).

Níže po toku v části Roškopov je kritickou oblast podél toku od hasičské zbrojnice zhruba 150 metrů po toku – Oleška je zde vedena v mělkém korytě a hrozí zde výrazný rozliv mimo běžné koryto (zabezpečit před povodní přilehlé objekty). Pozn. č. p. 5, 34, 35, 36, níže 39, 45, 62, 78, 93, 74 a dále 55, 56 a 34).

V západní části Roškopova je další kritickou oblastí lokalita u viaduktu, kde kromě rozlivu mimo běžné koryto negativně ovlivňují situaci bezejmenné přítoky, kde jsou koncentrovány splachy ze strání na obou stranách toku. Problémem mohou být i mosty v lokalitě, které mohou omezovat průtok.

Brdo

Zde je za kritické místo považován propustek pod hlavní komunikací, kde v případě srážek dochází ke koncentraci splachů ze stráně na severu (zde je umístěn obecní srážkoměr). Může zde docházet k hromadění spláví a rozlivu na komunikaci.

Dalším místem, kde je nutná zvýšená pozornost v případě možného vzniku povodňové situace je vodní nádrž Brdo na Brdském potoce.

Příčnice

Na Brdském potoce se níže pod Brdskou nádrží nachází další vodní dílo. I zde je nutný monitoring stavu a zabezpečování plynulosti odtoku.

Karlov

V části Karlov je problematickým místem soutok Olešky a pravobřežního bezejmenného přítoku – v místě soutoku se nachází ohrožený objekt č. p. 55 (zabezpečit před povodní přilehlé objekty).