Z hlediska povodňové problematiky identifikujeme v obci Stará Paka několik zdrojů ohrožení. Tím hlavním jsou přirozené povodně na tocích Rokytka (přitékající z JV od Nové Paky) a Oleška (přitékající z SV), resp. souběh povodňových situací na obou tocích ať už v období jarního tání nebo letních monzunů. Oba toky protínají hustě zastavěné území v místy regulovaném korytě.

Dalším zdrojem ohrožení povodněmi jsou povodně bleskového charakteru vznikající v důsledku intenzivních srážek. Ty mohou způsobit navýšení hladiny toků a rozliv v inundanci podél toku nebo mohou způsobit povodňovou situaci i mimo vodní tok.