•  Plní úkoly stanovené předsedou nebo místopředsedou PK, podílejí se na řízení protipovodňových opatření,
 •  vedou přehled o osobách, technice a prostředcích obce Vigantice, právnických a podnikajících fyzických osob na k. ú. obce,
 •  zajišťují soustředění povodňových plánů vlastníků pozemků a staveb na k. ú. obce,
 •  organizují činnost hlásné a hlídkové služby a zabezpečují informace pro varování obyvatelstva,
 •  vedou evidenci hlavních plyno a elektrorozvodů (v případě rychlého odpojení),
 •  zajišťují a vedou evidenci o místech lékařské pomoci,
 •  organizují nouzové zásobování postižených oblastí pitnou vodou a evakuovaného obyvatelstva potravinami, ošacením, hygienickými a čistícími prostředky apod.,
 •  projednávají požadavky obyvatel na zajištění humanitární (osobní a věcné) pomoci, rozhodují o jejím přidělení, řídí způsob a místo ubytování evakuovaných osob,
 •  zabezpečují spolupráci s humanitárními organizacemi (ČČK, ADRA, Člověk v tísni apod.),
 •  spolupracují s hygienickou a veterinární správou, po konzultaci organizují likvidaci uhynulých zvířat,
 •  vedou centrální evidenci škod způsobených povodní na k. ú. obce Vigantice,
 •  zajišťují a organizují ostrahu majetku v zaplavených oblastech (opatření proti krádežím majetku evakuovaných občanů),
 •  provádějí evidenční a dokumentační prací při a po povodni (foto, video), zpracovávají podklady pro Zprávu o povodni.
Osoba Kontaktní údaje Funkce na pracovišti Poznámka
Vilém Baroš - -
Petr Klust - -
Hana Matušová - -