Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku.

Mezi kritická místa můžeme dále řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace - místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

Rychlé odkazy:       Ohrožené objekty      Vodní plochy a vodní díla        Bleskové povodně       Místa omezující odtokové poměry

Oblastí a míst se zvýšenou opatrností je na území obce Vigantice pět. Kromě prakticky všech mostů v obci, z nichž některé nejsou kapacitní a je tedy nutná jejich pravidelná kontrola a čištění, jsou to oblasti na konci obce.

  • Ze zkušeností vyplívá, že nejvíce ohroženou částí obce jsou ulice a objekty okolo kostela a hřbitova. Při větší srážkové činnosti zde hrozí splachy z polí a luk, které se nacházejí nad nimi. Voda může vyplavit nemovitosti a poškodit infrastrukturu obce. Dále může také dojít k poškození hřbitova. Zde je nutná pravidelná kontrola a opatření ke zmírnění následků.
  • Problematické místo z hlediska splachů z polí je i průmyslový areál za kostelem směrem na Rožnov pod Radhoštěm. Nad areálem se při deštích zdržuje voda z polí, která může následně vyplavit průmyslový areál, jehož součástí je i čerpací stanice. To by mohlo mít, i přes zabezpečení, za následek ohrožení životního prostředí.
  • Jedním z mála míst, které je ohroženo Hážovickým potokem je oblast pod průmyslovým areálem (od památníku padlých po soutok Hážovického potoka a toku Měřístek). Nejvíce jsou zde ohroženy nemovitosti v přímé blízkosti toku, infrastruktura a další přilehlé objekty. Podle předchozích zkušeností je nutné tomuto místu věnovat pozornost a provádět opatření ke zmírnění následků.
  • Vodní díla na toku Měřístek - tři na sebe navazující menší rybníky přírodního charakteru, na kterých se nemanipuluje. Při naplnění rybníků na maximální hladinu může dojít k protržení jejich hrází, čemuž může přispět i horší stav hrází. Zvýšený průtok z protržených rybníků může následně vyplavit nemovitosti a objekty v obci.