Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku.

Mezi kritická místa můžeme dále řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace - místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

Rychlé odkazy:     Vodní plochy a nádrže       Místa omezující odtok       Ohrožené objekty      Bleskové povodně

V záplavovém území Q100 se nachází v obci Damníkov cca 40 objektů. Za nejvíce ohrožené považujeme následujícím lokality: v blízkosti kurtů a brodu, u obecního úřadu a objekt č. p. 177 u silnice I/43 (pravý břeh Lukovského p.).

Na toku Lukovského p. (včetně jeho přítoků) se nachází velké množství propustků a lávek – v těchto místech jsou omezeny odtokové poměry a hrozí zde zvýšené riziko zadržování splavovaných nečistot na břehových hranách a v blízkosti mostů a propustí. To může mít negativní vliv na následující průběh povodně.

Zvýšené pozornosti je dále nutné dbát na vodoteči, která je pravostranným přítokem Lukovského p. za poštou – tok podtéká místní komunikaci velmi úzkým propustkem – zde je třeba zabezpečovat průtočnost a minimalizovat riziko zadržování splavenin a následného ohrožení této lokality.

Kritickým místem je dále lokalita za tenisovými kurty, kde jsou poměrně nízké břehy a hrozí rozliv toku na komunikaci a následné ohrožení projíždějících vozidel. Dále je zde zřízen brod, který v případě navýšení hladiny není možné používat kvůli nebezpečí stržení vozidla vodou nebo jeho poškození splavovaným materiálem. Dalším kritickým prvkem je odnímatelné lávka pro pěší s nízkým profilem- tu je třeba odinstalovat, aby nedošlo k jejímu poškození ve chvíli, kdy voda nastoupá do ohrožující výšky. Naopak neodjimatelná lávka se nachází několik desítek metrů níže po toku coby přístupová cesta k objektu č. p. 216 – situaci pod touto lávkou je nutné monitorovat a zabezpečovat průtočnost tak, aby se minimalizovala možnost jejího poškození.

Další místo, kde je třeba zvýšené pozornosti je lokalita, kde se k toku Lukovského p. přidává z levé strany. Před soutokem jsou na bezejmenné vodoteči (z Červeného kopce) 2 mostky a těšně před soutokem byl vybudován nový podtok pod komunikací. Ve vodoteči jsou částečně koncentrovány také splachy z oblasti severně od zastavěného území obce (monitoring stavu na toku a situace na místech omezujících odtok).

Splachy samotné dále mohou působit komplikace ve východním cípu zastavěného území (v případě vysoké intenzity splachů hrozí rozliv na soukromé pozemky a na komunikaci. Splachy z vrchu Velká Pláň jižně od obce mají poměrně dostatek prostoru pro vsakování, nicméně riziko splachů je zde stále reálně a nejvýrazněji hrozí v blízkosti objektů č. p. 85, 86 a 88 – 91. Vhodným prostředkem pro minimalizaci dopadu splachů na zastavěné území jsou odvodňovací kanály, jež svedou vodu do vodotečí.

Dalším kritickým místem je trafostanice na levém břehu – v případě nastání povodně je nutné dbát na včasné odpojení dle provozního řádu.