V obci Damníkov představuje největší zdroj ohrožení Lukovský p., který protíná prakticky celé zastavěné území obce. K jeho toku se dále přidávají drobnější vodoteče, které mohou působit komplikace zejména v místech, kde jsou odtokové poměry limitovány přemostěním nebo propustkem.

V tocích jsou také koncentrovány svahové splachy, které mohou být samy o sobě zdrojem ohrožení zdraví a majetku obyvatel.

Na zkoumaném území se nenachází vodní dílo, které by bylo zdrojem ohrožení území zvláštní povodní.

Rychlé odkazy:        Vodní plochy a nádrže           Záplavové území               Místa omezující odtok           Bleskové povodně