Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku.

Mezi kritická místa můžeme dále řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace - místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

Rychlé odkazy:       Vodní plochy a nádrže          Místa omezující odtok             Ohrožené objekty          Bleskové povodně

Na katastrálním území Horní Police se vyskytují tři kritická místa, u kterých je nutné provádět kontrolu při vznikající povodňové situaci. První kritické místo se vyskytuje na řece Ploučnici a to u mostku na ulici Mostecká, komunikaci do místní části Stupno. Před tímto mostkem dochází k rozlivu Ploučnice a tím může ohrožovat nemovitosti v blízkosti toku u č. p. 108 - č. p. 102.

Druhé kritické místo se nachází na Ploučnici pod zámkem Horní Police s tím, že zde dochází k rozlivu Ploučnice jako takové a zároveň naplní kapacity Valdeckého potoka, u kterého dochází ke zpětnému vzedmutí a permanentnímu ohrožení nemovitosti č. p. 91.

Třetí kritické místo je nad ulicí 9. května, tedy mezi ulicí 9. května a koupalištěm na Valdeckém potoce. Valdecký potok zde prochází zástavbou a přímo se dotýká některých nemovitostí, které při zvýšených průtocích přímo ohrožuje a dochází k jejich zaplavení. Zároveň může dojít a docházelo k vybřežení Vadleckého potoka na komunikaci 9. května a tím ohrožení obyvatel a dopravy.

Grafická část dPP zde