• Zodpovídá za přípravu odborných školení, řídí nácvik pro zajištění připravenosti povodňové komise a účastníků ochrany před povodněmi a organizační a technické připravenosti podle povodňových plánů (§78),
  • zodpovídá za aktualizaci Povodňového plánu (§71),
  • rozhoduje o svolání povodňové komise (dále PK), řídí jednání a činnost PK,
  • podle informací o povodňové situaci organizuje, řídí a vydává rozhodnutí k řešení protipovodňových opatření, vyhlašuje a odvolává II. a III. stupeň povodňové aktivity,
  • v případě nebezpečí z prodlení může před informováním PK provést neodkladná rozhodnutí,informuje nadřízenou PK ORP o vzniklé situaci a přijatých opatření,
  • rozhoduje o nasazení sil a prostředků, v případě potřeby vyžaduje od právnických a fyzických osob smluvně zajištěnou techniku, osobní a věcnou pomoc, rozhoduje o vyžádání pomoci od nadřízené PK ORP, řídí nasazení těchto prostředků,
  • zadává podnět k varování a informování ohroženého obyvatelstva na k. ú. obce/města (telefonicky (SMS), osobní sdělení - spojky),schvaluje informace podávané sdělovacím prostředkům, vede tiskové konference, případně pověřuje jejich vedením jiného člena PK (spolupracuje s médii, schvaluje obsah informací pro sdělovací prostředky),
  • v případě vzniku majetkové újmy obyvatelům města vzhledem k opatření z nařízení PK předseda schvaluje a podepisuje potřebné doklady,
  • schvaluje a podává ke schválení nadřízenému povodňovému orgánu Zprávu o povodni (§76).
Osoba Kontaktní údaje Funkce na pracovišti Poznámka
Luboš Paďour starosta obce -
Martin Krátký starosta obce -