Základní zabezpečovací práceZabezpečovací práce jsou v souladu s § 75, odst. 2 zákona č. 254/2001Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). spočívají v:

  • odstraňování překážek ve vodních tocích, v profilech propustků a mostů a uvolňování koryta (zajištění průtočnosti),
  • zabezpečení hlásné, hlídkové a předpovědní povodňové služby,
  • zajištění organizační a technické pomoci,
  • zajištění a řízení manipulací na vodních dílech (rybnících) - opatření proti přelití nebo protržení hrází,
  • varování při nebezpečí povodně,
  • sledování ledových jevů, zjišťování rozsahu a charakteru nebezpečných úseků,
  • rozbíjení ledových nápěchů a zácp ve vodním toku,
  • opatření proti znečištění vody,
  • opatření pro stabilizaci půdy před sesuvy, zajišťování břehových nátrží.
P.č.Hlavní činnost před povodní
1. Aktualizaci povodňového plánu provádět min. 1x ročně nebo po jakýchkoliv změnách v povodňovém plánu (kontakty, změna hodnot SPA apod.).
2. Smluvně zajistit technickou a věcnou pomoc od právnických a podnikajících fyzických osob, provádět kontrolu stavu a zajištění těchto prostředků.
3. Aktualizovat hlásné profily kategorie C v případě jejich špatného (nečitelného) stavu. U hlásných profilů kategorií A a B, zažádat správce těchto hlásných profilů (Povodí, ČHMÚ, krajský úřad) o jejich opravu.
4. Od vlastníků pozemků a staveb (právnických, podnikajících fyzických a fyzických osob) vyžadovat aktualizované povodňové plány a jejich kopie uložit na místě s další povodňovou dokumentací.
5. Na jednom místě přístupném všem členům PK mít umístěny důležité povodňové dokumenty, náhradní klíče (od evakuačních center, úřadu, hasičské zbrojnice, apod.) a dalšího potřebného materiálu.
6. Uložit do počítače internetové adresy pro rychlejší nalezení při povodni (ČHMÚ, Povodí, srážkoměrné stanice, energetické služby, apod.)
7. Od obdržení zpráv od ČHMÚ nebo zpráv od nadřízeného povodňového orgánu o možné zhoršující se situaci sledovat hromadné sdělovací prostředky, email (který je uvedený v OPISu) a stránky ČHMÚ.
8. Při obdržení výstrahy z ČHMÚ (OPISu) potvrdit přijetí zprávy zpět a zapsat tuto skutečnost do povodňové knihy.
9. Od obdržení výstrahy - a při zhoršujícím se počasí - do vyhlášení 2. SPA provádět povodňovou prohlídku a kontrolovat tok 1x/hod.
10. Zajistit dostatek kreditu v mobilních telefonech používaných při povodňové situaci.
11. Všechny úkony spojené s organizací povodňových opatření zaznamenat do povodňové knihy se všemi náležitostmi (viz část 4 povodňového plánu).

Kontakty

Osoba nebo organizace Kontaktní údaje Poznámka
Luboš Paďour Není-li uvedeno jinak, pak zabezpečení souvisejících činností koordinuje povodňový orgán resp. povodňová komise obce.