Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku.

Mezi kritická místa můžeme dále řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace - místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

Rychlé odkazy:           Vodní plochy a nádrže              Místa omezující odtok              Ohrožené objekty

Jak již bylo zmíněno, v záplavovém území Q100 se nachází cca 50 objektů v obci Luková, většina mezi náměstím a protiproudně soutokem Lukovského p. s Trpickým p. (ten tvoří přirozenou hranici s k. ú. obce Damníkov). Dále v lokalitě u hřiště a v záplavovém území toku Lukávka (Rudoltička) se nacházejí i dva objekty v jihovýchodním cípu katastrálního území. V  blízkosti těchto objektů v případě nastání povodňové situace je třeba zajistit odplavitelný materiál a nejlépe i zabezpečit objekt proti povodním (individuální ochrana objektů).

Za kritická místa na Lukovském potoce považujeme lávky pro pěší protiproudně pod náměstím, kde jsou omezeny odtokové poměry a hrozí zde zvýšené riziko zadržování splavovaných nečistot na břehových hranách a v blízkosti těchto lávek. Mosty na hlavních komunikacích v obci jsou relativně kapacitní (i když i zde hrozí hromadění splavenin) s výjimkou silničního mostu 130 m od OÚ směrem k hřišti – tento most je konstruován se středním pilířem a je zde velmi vysoká pravděpodobnost koncentrace splavenin. Na tomto mostě je třeba dbát zvýšené pozornosti a zabezpečovat průtočnost odstraňováním překážek v blízkosti tělesa středního pilíře.

Za kritickou považujeme taktéž lokalitu u hřiště (soutok Lukovského p. s bezejmennou vodotečí), kde vlivem rozsáhlé možnosti rozlivu hrozí zasažení objektů a zařízení – zde je třeba v případě navyšování hladiny zabezpečit odplavitelné předměty a předcházet poškození vybavení.

V případě rozlivu toku, který může být lokálně podpořen i svahovými splachy, existuje riziko usazování vody na komunikacích a na pozemcích, kde nemůže plynule odtékat. Zde je třeba přijmout omezující opatření na dopravních komunikacích a odčerpáním vodu odstranit.